План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи
Скачати 389.34 Kb.
НазваПлан роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи
Сторінка2/3
Дата конвертації09.12.2013
Розмір389.34 Kb.
ТипДокументы
abv.bibl.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3

^ Основні справи МО учителів суспільно-гуманітарного циклу

(2013/2014 н.р.)

 1. Проведення всіх видів навчальних занять.

 2. Розробка календарно-тематичних планів з ураху­ванням особливостей роботи школи, умов і особливостей навчання різних груп учнів.

 3. Затвердження тематики індивідуальних дослід­жень учителів.

 4. Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання.

 5. Навчання вчителів методології ведення дослід­но-пошукової і науково-дослідницької роботи.

 6. Комплексне методичне забезпечення для ефективного викладання навчаль­них предметів.

 7. Надання допомоги співробітникам МО у підготовці до атестації.

 8. Встановлення творчих зв'язків з кафедрами і МО інших навчальних за­кладів з метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих учителів.

 9. Участь в експериментах і наукових дослід­женнях з важливих теоретичних проблем з профілю МО, проблем педагогіки для підвищення якості викладання навчальних предметів.

 10. Обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт та рекомендацій до опублі­кування звітів про їх проведення, участь у впроваджен­ні результатів досліджень і експериментів у практику.

 11. Залучення експертних авторських і модифіко­ваних програм.

 12. Розгляд і затвердження матеріалів для підсум­кової атестації учнів.

 13. Проведення підсумкової атестації учнів з пред­метів МО й аналіз її підсумків.

 14. Організація і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів до олім­піад, інтелектуальних конкурсів, конференцій.


Перелік нормативних документів,

необхідних для роботи МО учителів суспільно-гуманітарного циклу

(2013/2014 н.р.)


 1. Державна національна програма «Осві­та. Україна ХХІ століття».

 2. Національна доктрина розвитку осві­ти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

 3. Інструктивно-методичний лист МОНУ № 119— 274 від 02.06.2003 р.

 4. Наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», №428/48 від 04.09.2000 р.

 5. Закон України «Про освіту».

 6. Закон України «Про загальну середню освіту».

 7. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).

 8. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.03.2003 р. № 1/9-273).

 1. «Про затвердження типових навчаль­них планів організації профільного на­вчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306).

 2. Указ Президента України від 4 лип­ня 2005 року № 1013/2005 «Про не­відкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 3. Наказ МОНУ «Про викладання української мови та літератури» № 317 від 26.05.2003 р.

 4. Програми для загальноосвітніх навчальних за­кладів. — К.: Шкільний світ, 2001.

 5. Навчальні програми для загальноосвітніх на­вчальних закладів з українською мовою навчання (12-річна школа). — К.: Перун, 2005.

 6. Постанова КМУ «Державний стандарт ба­зової і повної загальної середньої освіти» № 24 від 14.01. 2004 р. // Інформ. зб. МОНУ, - 2004. - № 1-2.

 7. Наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.08р. Додаток 1, 2, 3 // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. - №13-14-15.

 8. Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р. // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. – №16-17-18.

 9. Лист МОНУ «Вимоги до виконання письмо­вих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах» №1/9—301 від 28.04.06 // Там само. - 2006. - № 17-18.

 10. Регіональні, місцеві програми, спря­мовані на розвиток освітньої галузі.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи ___________Л.В.Бабій

30.08.2013 р.
Положення

про методичне об'єднанняучителів сусільно-гуманітарного циклу

Методичне об'єднання учителів суспільно - гуманітарного циклу Острійківської ЗОШ

І-ІІІ ступенівє структурним підрозділом, який здійснює навчальну, методичну, науково-дослідницьку роботу, забезпечує процес навчання в режимі функціонування і роз­витку.

Методичним об'єднанням за­відує спеціаліст з вищою ква­ліфікаційною категорією, який має досвід методичної роботи.
^ Методичне об'єднання забезпечує:

 • проведення всіх форм на­вчання і виховання: уроків, годин спілкування, індиві­дуальних занять та консуль­тацій, семінарських занять, конференцій, передбаче­них навчальними планами та програмами;

 • проведення тематичних та державних атестацій, орга­нізацію спецкурсів;

 • проведення позакласної ро­боти;

 • підготовку і подання на­вчальних і виховних про­грам для затвердження, узагальнення висновків щодо навчальних про­грам, які складені іншими методоб'єднаннями;

 • підготовку навчальних і ви­ховних посібників, підруч­ників, різних інструкцій, унаочнення, планів, а та­кож висновків та рецензій на посібники, підручники і методичну літературу;

 • організацію підбору, напи­сання учнями рефератів, науково-дослідницьких робіт МАН та їх рецензування;

 • узагальнення досвіду ко­лег, організацію науково-дослідницької роботи згід­но із затвердженим планом; аналіз індивідуальних планів і програм членів МО та іншої роботи (впровадження ними ППД, досягнення науки);

 • встановлення зв'язку із вуза­ми області (організація спец­курсів, участь у вступних іспитах, спільна науково-дослідницька робота);

 • пропаганду нових наукових, педагогічних і методичних знань;

 • організацію заходів з під­вищення кваліфікації спе­ціалістів методоб'єднань.

Загальний контроль за роботою ШМО здійснює заступник директора з НВР, який контролює окремий предмет або цикл предметів.
Критерії методичної роботи

1. Створення творчої атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату.

2. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи.

3. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасній і змісту методичної роботи.
Методичне об'єднання має пра­во:

 1. Рекомендувати своїм підлеглим різні форми підвищення квалі­фікації за межами школи.

 2. Подавати пропозиції щодо по­ліпшення навчального проце­су.

 3. Ставити питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності.

 4. Готувати свої пропозиції під час проведення атестації вчителів.

 5. Ставити питання про публікацію матеріалів у пресі.

 6. Звертатись за консультаціями з проблем роботи МО до за­ступників директора з НВР та BP.


Режим роботи:має бути не менше 4 засідань, з них 2 організаційні, інші спрямовані на підвищення професійної кваліфікації вчителів та відзначаються практичною спрямованістю, науковістю, конкретністю, оптимальним поєднанням різні форм і методів цієї роботи.

Очолює МО голова, якого обирають на два роки.
У своїй діяльності вчителі МО керуються Конвенцією про права дитини, Конституцією i законами України, рiшеннямиМiнiстерства освіти i науки України, Головного управлiнняосвiти i науки в Київській області,Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими договорами тощо.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи ______ __Л.В.Бабій

30 .08.2009 р.
^ Положення про керівника методичного об'єднання

учителів суспільно-гуманітарного циклу

 1. Керівник ШМО обирається з числа найбільш досвідчених, авторитетних, творчо працюючих учителів членами МО і затверджується наказом директора школи.

 2. Керівник ШМО:

 • чітко і конкретно визначає зміст роботи ШМО відповідно до цілей і завдань методичної роботи закладу, визначених програмою його розвитку, науково-методичною проблемою, нормативною базою викладання предметів, методич­ними рекомендаціями всіх рівнів;

 • визначає пріоритетні напрями робо­ти, завдання ШМО, функціональні обов'язки його членів;

 • складає план роботи ШМО на навчаль­ний рік на аналітико-діагностичній основі;

 • активізує і систематизує роботу ШМО, організовує науково-дослідницьку, експериментальну, інноваційну роботу вчителів;

 • відповідає за ведення належної до­кументації ШМО;

 • готує і проводить загальні засідання ШМО (4-5 разів на рік);

 • організовує взаємовідвідування уроків учителів, відвідує уроки;

 • організовує методичні виставки, ви­давничу діяльність членів ШМО, участь у професійних конкурсах, ярмарках педагогічних ідей тощо;

 • організовує оперативне коригування нав­чально-методичних матеріалів;

 • організовує підвищення кваліфікації виклада­цького складу МО, дає рекомендації вчителям, які бажають підвищити свою кваліфікаційну категорію;

 • контролює підготовку вчителів до занять і якість їх проведення;

 • всебічно забезпечує самостійну роботу уч­нів, які навчаються за індивідуальними планами;

 • керує проектно-дослідницькою діяльністю учнів;

 • забезпечує готовність шкільних ко­манд до участі в олімпіадах, конкурсах, учнівських конференціях; проведення першого етапу Всеукраїнської пред­метної олімпіади;

 • збирає, аналізує і надає заступнику директора інформацію про результа­ти проведених моніторингових конт­рольних робіт;

 • керує організацією проведення пред­метної декади (тижня), тижня мето­дичної майстерності;

 • бере участь у вивченні стану викладання предмета, перевірках виконання на­вчальних програм, ведення учнівських зошитів, підготовці і проведенні педа­гогічних рад, нарад при директорові, педагогічних консиліумах;

 • контролює проведення позакласної роботи з предмета (факультативи, спецкурси, гуртки);

 • проводить діагностику вчителів, здій­снює її аналіз з метою корекції роботи ШМО;

 • за результатами роботи за рік подає аналітичний звіт заступнику дирек­тора закладу з НВР та визначає мету, завдання і зміст діяльності ШМО на наступний рік;

 • керує роботою з розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази МО;

 • керівник ШМО — член методичної ради школи.


Робота МО проводиться відповідно до плану на поточний навчальний рік. План складено керівником МО Язвінською І.П., розглянуто на засіданні МО і погоджено із заступником директора з науково-мето­дичної роботи Никислою Н.І., затверджено директором школи Буйневич О.В.

Засідання МО проводять відповідно до плану роботи МО на поточний навчальний рік. З кож­ного питання, яке обговорюється на засіданні, прий­мають рекомендації.

При розгляді питання щодо тематики або інтересів інших МО школи на засідання запрошуються їх керівники.
^ Функції управління та зміст діяльності

голови МО учителів суспільно-гуманітарного циклу


Зміст діяльності

Функції управ­ління

Інформаційно-аналітичнаФормує банк даних про методроботу кожного вчителя, його професійні якості, виконання про­грам, рішень протоколів засідань МО

Мотиваційно-цільова


Визначає мету завдання (разом з учителями) і роботи МО, форми роботи, формує звітності кожного вчителя

Планово-прогностичнаВизначає зони найближчого розвитку вчителів на основі моніторингу (діагностики) професійних якостей, планує конкретні заходи для досягнення поставленої мети

Організаційно-виконавча


Організує виконання плану роботи МО, виявляє та втілює перспективний досвід, надає допомогу вчителям у виконанні навчальних робочих планів, програм, організовує наставництво, систему відкри­тих уроків

Контрольно-діагностичнаЗдійснює зрізи знань учнів з предметів, аналізує перевірені роботи, визначає якість та рівень навченості учнів з предмета і окремо у кожного вчителя

Результативно-коригувальна


Забезпечує оперативну допомогу в роботі вчителів, регулювання роботи МО, вносить на засідан­ня ІНМЦ пропозиції щодо коригування.


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор школи ________Л.В.Бабій

30 .08.2009 р.
^ Положення про предметні тижні

Предметний тиждень— цекомплекс навчально-виховних заходів, спрямова­ний на розвиток творчості учнів, по­глиблення та поширення знань з пред­метів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів.
^ Організація та проведення
Пред­метний тиждень організовується та про­водиться відповідним предмет­но-методичними об'єднанням, центрами, творчою групою, відділом не частіше одного разу на місяць та не більше трьох разів на семестр.

До участі у предметному тиж­ні можуть бути запрошені фахівці з наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.
^ Завдання тижня


 1. Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку твор­чої активності та зацікавленос­ті учнів, сприяти формуванню їх наукового світогляду.

 2. Вдосконалювати науково-мето­дичний рівень та рівень про­фесійної майстерності вчителів, збагачувати педагогічний досвід школи.

 1. Поглибити знання з предме­тів та підвищити інтерес учнів до інших наук, непередбачених навчальним планом школи.


^ Функції предметного тижня


 1. Організаційна — тиждень до­зволяє внести цікаві захо­ди та інноваційні технології до навчально-виховного проце­су, вдосконалити організацій­ні якості вчителів та розвива­ти організаційні здібності учнів.

 2. Діагностична — можливість отримувати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний роз­виток учнів.

 3. Моделююча — під час плануван­ня тижня розробляються прин­ципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4. Пропагандистська — зміст тиж­ня спрямований на інформу­вання учнів про досягнення науки та техніки, виконання перспективних завдань програ­мирозвитку школи.
^ Структура тижня
Складовими предметного тижня є відкриті уроки вчителів МО, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості, методичні дні, КВК, брейн-ринги тощо. Кожен тиждень повинен містити належне інформаційне забезпечення.


^ План роботиз невстигаючими учнямиПІБ вчителя

ПІБ учня

Клас

Методична робота МО

Зміст і методи роботи

Термін

виконання

Відпові-дальний

Прим.

1


 1. Вивчення індивідуальних особливостей.

Протягом року

Учителі методичного об’єднання
 1. Вивчення пізнавальних інтересів школярів.

Вересень
 1. Ознайомлення учнів з вимогами у школі:

• не порушувати дисципліну;

• не запізнюватися на уроки;

• не пропускати заняття;

• не сперечатися із дорослими вдома:

• своєчасно виходити до школи;

• повертатися після уроків;

• дбайливо ставитися до одягу;

• бути охайним.

Протягом

першого тижня
2


 1. Організація допомоги кращих учнів класу щодо ліквідації проблем та прогалин у знаннях.

Допомогти учням повірити у власні сили та здібності.

Протягом н.р.
3


 1. Проведення консультацій батькам про засоби ліквідації прогалин у навчанні.

Протягом

н.р
4


6. Проведення роботи щодо активізації пізнавальної діяльності

школярів (прогалин у знаннях учнів):

1) опитування лише той матеріал, який школяр знає;

2) надання консультації з предметів;

3) на уроках індивідуальні завдання відповідного рівня знань.

Протягом н.р.
7. Проведення анкетування з теми «Причини неуспішності в навчанні, ставлення до навчання. Наслідки поганої освіти».

Вересень
5


8. Діалог на тему: «Твоє інтелектуально-естетичне хобі: читання, колекціонування і т. ін..»

Жовтень
9. Активізація роботи щодо залучення до роботи предметних гуртків, позакласної діяльності.

Протягом н.р.
1   2   3

Схожі:

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconПлан засідань шкільного методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2011-2012 н р
Обговорення І затвердження плану роботи шкільного мо вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2011-2012н р

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconЗатверджую директор школи
Аналіз роботи методичного об`єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2010-2011 навчальний рік

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconПлан засідань методичного об’єднання учителівсуспільно-гуманітарного циклу на 2013/2014н р
Мо вчителівсуспільно-гуманітарного циклуз позашкільними установами з метою всебічного розвитку учнів школи

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconТематика засідань методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного...
«Підвищення якості та ефективності уроку шляхом впровадження сучасних освітніх технологій»

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconПлан роботи вчителів природничо – математичного циклу Старокривинського нвк на 2013-2014 н р
Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу в 2013-2014 навчальному році та планування...

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconПлан роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного...
Аналіз роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу за 201 1 2012 навчальний рік

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних
Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення суспільно-гуманітарних дисциплін у новому навчальному році

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconПлан роботи методичного об’ єднання вчителів початкових
План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів гзош І- ііі ступенів №41 на ІІ семестр 2011-2012 навчального року

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconЗатверджую директор школи
Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу за 2011 – 2012 навчальний рік

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Острійківської загальноосвітньої школи iconТематика засідань шкільного методичного об’єднання
Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу у 2013 – 2014 навчальному...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2013
звернутися до адміністрації
abv.bibl.com.ua
Головна сторінка